English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | >> 中文 << | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> 实例 1 << | 前页 | 后页 | 目录

在本教程中,我们假定3个元素集合: 小写字母, 大写字母,以x开头的数字(ve xnumber), 尽管对于人类来说可以很容易的识别一个元素是属于哪个集合, 然而计算机并没有人类这种演绎能力, 因此这样的逻辑必须要编写到处理程序里去


     <aaa >
          <bbb >
               <ccc />
          </bbb>
          <BBB >
               <CCC />
          </BBB>
          <x111 >
               <x222 />
          </x111>
     </aaa>