English | >> česky << | Español | Português | Türkçe | Nederlands | По-русски | Deutsch | Français | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | Polski ZVON > Tutorials > XML Tutorial


Obsah

 Příklad 1  XML dokument musí obsahovat jeden nebo několik elementů.
 Příklad 2  Existuje přesně jeden element, který se nazývá root (kořenový element) nebo dokument element, přičemž žádná jeho část se nenachází uvnitř jiného elementu.
 Příklad 3  Jméno v koncovém tagu se musí shodovat se jménem v počátečním tagu. Záleží na tom, zda jsou použita velká nebo malá písmena.
 Příklad 4  Pokud se počáteční tag nachází v obsahu nějakého elementu, koncový tag se musí nacházet ve stejném elementu.
 Příklad 5  Konec každého elementu, který začíná počátečním tagem musí být označen koncovým tagem, který nese stejné jméno jako tag počáteční. Text mezi počátečním a koncovým tagem se nazývá obsah elementu. Element, který nemá žádný obsah, může být uveden ve speciální formě: <jméno/>. Lomítko před > nahrazuje koncový tag.
 Příklad 6  Název elementu může obsahovat písmena, číslice, podtržítko, oddělovník, dvojtečku nebo tečku. Dvojtečka může být použita pouze ve speciálním případě, kdy odděluje tzv. jmenný prostor. Název elementu může začínat pouze písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou. Názvy elementů začínající na xml, XML nebo jinou kombinaci velikostí těchto písmen jsou vyhrazeny pro standard.
 Příklad 7  Element může mít žádný, jeden nebo několik atributů. Pro jejich názvy platí stejná pravidla jako pro názvy elementů. Jméno atributu je odděleno od jeho hodnoty rovnítkem = . Hodnota atributu musí být uvedena uvnitř apostrofů '...' nebo uvozovek "..." . Pokud jsou apostrofy nebo uvozovky použity v hodnotě atributu, musí být použit opačný oddělovač.
 Příklad 8  Znaky < a & nemohou být použity v textu, neboť jsou určeny pro značkování. Pokud jsou potřeba, &lt; musí být použito místo < a &amp; místo &
 Příklad 9  Znaky >, " a ' mohou být rovněž nahrazeny &gt; , &quot; a &apos;
 Příklad 10  Komentáře se mohou vyskytovat na libovolném místě v dokumentu mimo vlastní značkování. Řetězec "--" se nesmí objevit uvnitř komentáře.
 Příklad 11  Programové instrukce (PI) umožňují předávat aplikaci různé instrukce.
 Příklad 12  CDATA sekce se používá v případě, kdy potřebujete použít text, který obsahuje znaky, které jsou běžně používány pro značkování. CDATA sekce začíná řetězcem "<![CDATA[" a končí řetězcem "]]>". CDATA sekce nesmí obsahovat řetězec ']]>'.
 Příklad 13  XML dokumenty mohou a měly by začínat XML deklarací, která určuje, jaké verze XML bylo použito.